PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

 

Personas datu apstrādes politika nosaka UAB “Herba Humana” personas datu apstrādes principus, datu subjektu tiesības un citus aktuālos jautājumus personas datu apstrādes procesā.

UAB “Herba Humana” ir slēgta akciju sabiedrība, kas nodibināta un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Uzņēmuma kods – 123054645, mītnes adrese – Konstitūcijas pr. 9-123, Viļņa, Lietuva. Kontaktinformācija – tālruņa numurs +370 5 2754127, e-pasta adrese – info@herba.lt, e-pasta adrese jautājumiem par personas datu aizsardzību un šo politiku – webmaster@herba.lt.

 

KAS IR PERSONAS DATI?

 

Personas dati – jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

KĀDAM MĒRĶIM UAB “Herba Humana” VĀC UN APSTRĀDĀ JŪSU PERSONAS DATUS?

 

UAB “Herba Humana” vāc un apstrādā jūsu personas datus, lai varētu pienācīgi un kvalitatīvi sniegt pakalpojumus un pārdot produktus:

 • lai noslēgtu un pienācīgi izpildītu pakalpojumu vai produktu līgumus;
 • lai pildītu pasūtījumus un pieprasījumus par sniedzamajiem pakalpojumiem un produktiem;
 • lai izrakstītu un iesniegtu rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem.

UAB “Herba Humana” ar jūsu piekrišanu apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • tiešā mārketinga nolūkos (lai sniegtu informāciju par uzņēmuma sniedzamajiem pakalpojumiem vai pārdodamajām precēm un produktiem, piedāvātu akcijas un īpašus piedāvājumus);
 • lai nodrošinātu pienācīgu un kvalitatīvu klientu apkalpošanu (ienākošo zvanu ierakstīšana). 
   

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATI

 

UAB “Herba Humana,” apstrādājot personas datus, vadās pēc Lietuvas Republikas normatīvajos aktos nostiprinātajām personas datu apstrādes prasībām, kā arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) un citiem datu apstrādi un aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.


UAB “Herba Humana” vāc un turpina apstrādāt jūsu personas datus tikai uz normatīvajos aktos noteiktiem leģitīmiem pamatiem – ar jūsu piekrišanu, lai noslēgtu un / vai izpildītu ar jums noslēgtos līgumus, ja personas datu apstrādi pieprasa attiecīgie tiesību akti un ja personas datu apstrāde ir nepieciešama UAB “Herba Humana” leģitīmo interešu nodrošināšanai (tikai tad, ja datu subjekta intereses nav svarīgākas).


Biežākais juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir līgums (mutisks vai rakstveida) un imperatīvie tiesību akti (Grāmatvedības uzskaites likums, Pievienotās vērtības nodokļa likums u. c.). Personas datus var apstrādāt arī ar piekrišanu (piemēram, tiešā mārketinga nolūkiem).


Datu subjekta piekrišana – jebkāds pēc brīvas gribas dots konkrēts un nepārprotams pienācīgi informēta datu subjekta gribas izpaudums ar paziņojumu vai nepārprotamām darbībām, ar kurām tas piekrīt, ka tiktu apstrādāti ar viņu saistīti personas dati.


Dodot piekrišanu savu personas datu izmantošanai tiešā mārketinga mērķiem, jūs piekrītat saņemt informāciju par UAB “Herba Humana” un tās partneru piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm, akcijām, īpašiem piedāvājumiem un citu informāciju saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem un precēm.


Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem. Savu piekrišanu varat atsaukt, sazinoties ar mums pa e-pastu [norādīt], tāpat jebkura e-pasta apakšā ir norādīta kārtība, kā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, noklikšķinot uz attiecīgās atsaukšanas saites e-pasta vēstulē.

 

KAM VAR SNIEGT JŪSU PERSONAS DATUS?

 

UAB “Herba Humana”, apstrādājot personas datus, apņemas ievērot konfidencialitāti. Informāciju var izpaust citām pusēm, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai vai izpildei, vai arī citu leģitīmu iemeslu dēļ. Pēc jūsu pieprasījuma informāciju var darīt pieejamu arī citām pusēm.


Mēs varam nodot jūsu datus datu apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzējiem), kuri sniedz mums pakalpojumus (veic darbus) un apstrādā jūsu datus mūsu kā datu pārziņa vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tādā apjomā, kādā ir nepieciešams, lai pienācīgi pildītu līgumā noteiktās saistības. Piesaistot pakalpojumu sniedzējus, veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī mūsu datu apstrādātāji būtu īstenojuši pienācīgus organizatoriskus un tehniskus drošību nodrošinošus pasākumus, kā arī saglabātu personas datu konfidencialitāti. Šeit ir sniegts to subjektu saraksts (nepabeigts), kuriem var tikt sniegti personas dati:

 • subjekti, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus;
 • informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kas apstrādā datus, lai nodrošinātu informācijas sistēmu izstrādi, pilnveidošanu un uzturēšanu;
 • subjekti, kas sniedz parādu piedziņas pakalpojumus.
 • Valsts institūcijām varam sniegt jūsu datus, atbildot uz tiesu vai valsts iestāžu pieprasījumiem, bet tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams, lai pienācīgi ievērotu tiesību aktus.

 

CIK ILGI UN KĀ TIKS GLABĀTI JŪSU PERSONAS DATI?

 

Savāktie personas dati tiek glabāti drukātā veidā dokumentos un  mūsu informācijas sistēmās. Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik noteikts tiesību aktos vai saskaņā ar datu apstrādes mērķiem, ja tajos noteikts ilgāks datu glabāšanas periods. Personas datus parasti glabā tik ilgi, kamēr no līgumattiecībām var izrietēt pamatotas prasības. Personas dati, kas vairs nav vajadzīgi, tiek iznīcināti.


Lai gan jūs varat izbeigt līgumu un atteikties no mūsu pakalpojumiem, mēs turpināsim glabāt jūsu personas datus līdz pat saglabāšanas perioda beigām iespējamo nākotnes prasību dēļ.


Mēs glabājam šo informāciju arī tāpēc, lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt jums nepieciešamo informāciju, lai mums būtu pienācīga jūsu un mūsu attiecību vēsture un mēs varētu atbildēt uz jebkādiem jūsu jautājumiem par jūsu un mūsu sadarbību.


Cienot jūsu laiku, mēs apstrādājam jūsu personas datus, kurus apstrādājam tiešā mārketinga mērķiem ar jūsu piekrišanu tik ilgi, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei.

UAB “Herba Humana” apņemas nodrošināt jūsu personas datu aizsardzību. UAB “Herba Humana” izmanto tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas aizsargā jūsu personas datus no neleģitīmas jūsu personas datu izmantošanas vai to izpaušanas, nelikumīgas iznīcināšanas vai izmainīšanas. Visiem UAB “Herba Humana” darbiniekiem un trešajām personām, kuras UAB “Herba Humana” piesaista jūsu personas datu apstrādei, ir pienākums cienīt jūsu informācijas konfidencialitāti.

 

JŪSU TIESĪBAS UN TO ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

 

Jums ir tiesības, uzrādot personas identitāti apliecinošu dokumentu (Lietuvas Republikas pilsoņa pasi, personas apliecību, vadītāja apliecību) un iesniedzot iesniegumu (rakstveidā, elektroniski): saņemt informāciju par saviem personas datiem, par to, kur un kā šie personas dati ir savākti un / vai kā tie tiek apstrādāti;


pieprasīt izlabot savus personas datus, vairs neapstrādāt, iznīcināt, ja dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika savākti;

pieprasīt iznīcināt personas datus vai tos vairs neapstrādāt, izņemot lūgumu pārtraukt personas datu saglabāšanu. Tādi dati vairs netiks saglabāti tikai tādā gadījumā, ja pēc iepazīšanās ar saviem personas datiem jūs konstatēsiet, ka personas dati tiek apstrādāti neleģitīmi vai neapzinīgi.


Jums ir arī tiesības:

nepiekrist, ka tiktu apstrādāti jūsu personas dati, ja šie dati tiek apstrādāti vai tos grasās apstrādāt tiešā mārketinga mērķiem, vai arī leģitīmās interesēs, ko īsteno UAB “Herba Humana” vai trešā persona, kurai tiek sniegti personas dati; jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem; uz datu pārnesamību un tiesībām pieprasīt datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”) vai pieprasīt ierobežot datu apstrādi.


Ja jūs uzskatāt, ka UAB “Herba Humana” neievēro vai nepienācīgi pilda tiesību aktos noteiktos pienākumus personas datu aizsardzības jomā, varat iesniegt UAB “Herba Humana” sūdzību. Mēs izskatīsim jūsu sūdzību un sniegsim atbildi 20 darba dienu laikā. Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde, jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā (www.ada.lt).

 

SĪKFAILI

 

Sīkfails ir neliels teksta fails, kuru vietne saglabā jūsu datorā vai mobilo sakaru ierīcē tad, kad vietni apmeklējat. Sīkfaila dēļ vietne var zināmu laiku “atcerēties” jūsu darbības un izvēles (piem., pieteikšanās vārdu, valodu, šrifta lielumu un citas rādīšanas izvēles), bet jums nav nepieciešams tās no jauna ievadīt  katru reizi, kad  apmeklējat vietni vai aplūkojat tās lapas. Sīkfaili tiek izmantoti UAB “Herba Humana” interneta vietnē www.herba.lt.


Mūsu vietnē tiek izmantoti sīkfaili:
Obligātie: frontend, frontend_cid (herba.lt), kas paredzēti, lai nodrošinātu būtiskās vietnes funkcijas
Statistikas: _ga (herba.lt), _gat, collect (Google Analytics)
Mārketinga: ads/ga-audiences (Google), _fbp, fr, tr, (Facebook),


Lai interneta vietne varētu darboties, nav nepieciešams atļaut šo sīkfailu izmantošanu, taču, ja to darīsiet, pārlūkot vietni būs vieglāk. Jūs varat dzēst vai bloķēt sīkfailus, taču tādā gadījumā dažas vietnes funkcijas var nedarboties tā, kā paredzēts.


Ar sīkfailiem saistītā informācija netiek izmantota jūsu identitātes noteikšanai. Šie sīkfaili netiek izmantoti nekādiem citiem mērķiem, izņemot iepriekš aprakstītos.


Ja vēlaties, varat kontrolēt un / vai dzēst sīkfailus. Plašāka informācija sniegta adresē  www.aboutcookies.org. Varat izdzēst visus jūsu datorā jau esošos sīkfailus, bet lielāko daļu pārlūkprogrammu iestatīt tā, lai sīkfaili netiktu ierakstīti jūsu ierīcē. Tomēr tādā gadījumā jums var nākties manuāli mainīt atsevišķas izvēlnes katru reizi, kad apmeklēsiet interneta vietni, bet atsevišķi pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

 

© Visas tiesības paturētas 2023