Lepingust taganemise õigus:

 

Tarbijal on õigus ilma lisakulusid saamata ja põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul interneti teel sõlmitud lepingust ja kaup tagastada, isegi kui see kaup on ostetud allahindluse või soodusmüügi ajal (Tsiviilseadustiku artikli 6.22810 lõikes 2 on sätestatud erandid, mille puhul lepingutest keelduda ei saa). Tagastatav kaup ei tohi olla rikutud, kasutatud, kahjustatud kaubandusliku välimusega. Kui kaupleja ei ole tarbijat sellest õigusest teavitanud, võib tarbija lepingust taganeda 12 kuu jooksul.

  • Lepingust taganemisest peab tarbija ettevõtjat teavitama, esitades nõuetekohaselt täidetud lepingust taganemise vormi (see peaks olema e-kaupluses) või selgelt väljendades soovi lepingust taganeda. Mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates sellise teavitamise päevast peab tarbija tagastama kauba ettevõtjale.
  • Saanud kätte tarbija lepingust taganemise teate, on ettevõtja kohustatud 14 päeva jooksul tagastama tarbijale kõik tema makstud summad, sealhulgas tarbija poolt tasutud kaupade kohaletoimetamise kulud.
  • Ettevõtjal on õigus mitte tagastada tarbijale tema tasutud summasid enne, kui kaup on ettevõtjale tagastatud või kuni tarbija ei ole esitanud tõendust, et kaup on talle välja saadetud.

 

Juriidiline garantii:

 

Leedus, nagu ka kogu Euroopa Liidus, kehtib kaupadele vähemalt kaheaastane garantii. See tähendab, et kui toode ei ole kvaliteetne, peab müüja selle parandama või välja vahetama tasuta ning kui see pole võimalik, siis alandama hinda või tagastama tasutud raha. Tarbijal ei ole õigust lepingut katkestada, kui eseme puudujääk on väheoluline.

 

  • Tarbijal on õigus kasutada juriidilist garantiid alles siis, kui toode on kvaliteetne, kuid ei vasta ostmise ajal müüja poolt esitatud toote reklaamikirjeldusele.
  • Mittekvaliteetse kauba tagastamise kulud tasub müüja. Sellisel juhul ei ole müüjal õigust maha arvata tasu kauba väärtuse kaotuse eest ega pärast ebakvaliteetse toote asendamist hea kvaliteediga kaubaga nõuda tarbijalt hinnavahe hüvitamist.
  • Esitanud taotluse juriidilise garantii kohaldamise kohta, peab tarbija esitama taotluse ja toote ostmist kinnitavad dokumendid.

 

Kaubad loetakse kvaliteedile mittevastavaks, kui nende säilivusaeg on lõppenud, kauba koostises on õigusaktidega keelatud koostisosasid, ebaõigete hoiutingimuste tõttu enne kauba Ostjale üleandmist on muutunud kauba konsistents või muud olulised omadused, kaubad on mehhaaniliselt kahjustatud, nende pakendid on rikutud või esinevad muud kauba kvaliteediga seotud puudused.


Ostjal on õigus tagastada Müüjale Veebipoest tellitud või ostetud need kaubad, mida ei ole nimetatud käesolevas eeskirjas, taganedes sõlmitud ostu-müügilepingust kogu kauba või selle osa ulatuses. Kui Ostja soovib seda õigust kasutada, on ta kohustatud kauba ostu-müügilepingust loobumisest:


- teavitama Müüjat lepingust taganemisest tema e-posti aadressil info@herba.lt hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba üleandmisest Ostjale, esitades vormikohase lepingust loobumise taotluse;
- toimetama kauba Müüjale tagasi koos ostudokumendi (ostutšekk ja/või arve) ja muude sellega seonduvate dokumentidega (nt garantiihoolduse raamat) hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvestades Müüjale lepingust taganemise teate saatmise päevast;


Tagastatavad või ümbervahetatavad kvaliteetsed kaubad peavad olema rikkumata, need ei tohi olla kaotanud kaubanduslikku välimust (etiketid ei ole ära võetud ega rikutud, kaitsekilesid ei ole ära võetud jms) ega tohi olla kasutatud. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis, samas komplektsuses, milles Ostja selle sai, tingimata tuleb esitada kauba soetamist tõendav dokument, garantiikaart (kui see oli väljastatud), kasutusjuhendid ja teised kauba komplekti kuuluvad asjad. Kui kaup ei ole täielikult komplekteeritud, on rikutud, korratu või ei ole nõuetekohaselt pakendatud, siis on Müüjal õigus kaupa mitte vastu võtta, mitte ringi vahetada ja mitte tagastada raha, mille Ostja on kauba eest tasunud.


Käesolevas Eeskirjas on sätestatud õigust saab kasutada ainult see Ostja, keda peetakse õigusaktide kohaselt tarbijaks, so füüsiline isik, kes väljendab oma ostutahet, ostab ja kasutab toodet isiklike, perekondlike või kodumajapidamise vajaduste rahuldamiseks, mis ei ole seotud ettevõtluse või elukutsega. Ebasobiva kvaliteediga kaubad vahetatakse või tagastatakse juhindudes käesolevast Eeskirjast ja kauba ostmise ajal kehtinud Leedu Vabariigi õigusaktidest.


Kauba saab Müüjale üle anda (tagastada):


- kui Ostja sai kauba kätte Müüja esindusest, siis tagastatakse kaup samuti Müüja esindusesse;


- kui kaup toimetati Ostjale kätte kulleriga, siis tagastatakse kaup Ostja valikul Müüja esindusse;


Kui Ostja soovib tagastada kauba posti teel või kulleriga, siis lepitakse tagastustingimused kokku individuaalselt, milleks võtab Ostja ühendust Müüjaga e-posti aadressil info@herba.lt või telefonil +370 5 2754127. Samuti saab ostja kauba tagastada Flipo süsteemi kaudu, kasutades seda linki: https://www.flipo.lt/parduotuves/herba-lt


Eeskirjas märgitud kauba tagastamise juhtudel tagastatakse Ostjale kauba eest tasutud raha:


- kui Ostja tasus kauba eest Ostja poolt kasutatava elektroonilise pangasüsteemi kaudu või ettemaksena pangaülekandega, siis tagastab Müüja kauba eest tasutud summa Ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba tagastamise päevast, kandes raha maksja pangakontole. Kui ostetud kauba eest tasuti sularahas ja see tasuti kullerile kauba Ostjale üleandmise hetkel, siis tagastab Müüja ostjale kauba eest tasutud summa 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba ostu sooritamise päevast arvates, kandes raha maksja pangakontole.


Kui tagastatud kaup toimetati kätte kulleriga, st Ostja on valinud kauba kohaletoimetamise viisi, millele lisandub teenustasu, siis on Müüjal õigus Ostjale kauba eest tasutud tagastatavast summast maha arvata Müüja kauba kohaletoimetamiseks kantud kulud. 

 

Kohtuväline kaebuste menetlemise ja kahju hüvitamise kord 

 

Kui teil on meie Veebipoest ostetud kauba või teenusega probleeme, võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil info@herba.lt.  Samuti on teil võimalus esitada taotlus/kaebus Riiklikule tarbijaõiguste kaitse talitusele (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-posti teel p.tarnyba@vvtat.lt, telefonil +370 526 26751, veebileht www.vvtat.lt, selle piirkondlikule järelevalve osakonnale või täitke taotluse vorm EGS-i platvormil https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show). Kasutaja, kes leiab, et tema õigusi on rikutud, peab pöörduma kirjalikult ettevõtja poole ja  
ning kirjeldama oma nõudeid. Ettevõte on kohustatud mitte hiljem kui 14 päeva jooksul menetlema taotlust tasuta ja esitama üksikasjaliku põhjendatud kirjaliku vastuse ning põhistama selle dokumentidega. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, on tarbijal õigus pöörduda tarbijaõigusi kaitsvate institutsioonide ja kohtu poole.

Tarbija, kes leiab, et tema õigusi on rikutud, peab pöörduma kirjalikult ettevõtja poole ja esitama oma nõudmised. Ettevõte on kohustatud mitte hiljem kui 14 päeva jooksul menetlema taotlust tasuta ja esitama üksikasjaliku põhjendatud kirjaliku vastuse ning põhistama selle dokumentidega. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, on tarbijal õigus pöörduda tarbijaõigusi kaitsvate institutsioonide ja kohtu poole.

 

© Kõik õigused on kaitstud 2023