ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE POLIITIKA

 

Isikuandmete töötlemise poliitika määrab kindlaks UAB Herba Humana isikuandmete töötlemise põhimõtted, andmesubjektide õigused ja muud asjakohased küsimused isikuandmete töötlemise protsessis.


UAB, Herba Humana - Leedu Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev suletud tüüpi aktsiaselts. Registrikood 123054645, asukoht aadressil Konstitucijos pr. 9-123, Vilnius. Kontaktinfo – telefon +370 5 2754127, e-posti aadress – info@herba.lt, e-posti aadress isikuandmete kaitse ja käesoleva poliitikaga seotud küsimustes – webmaster@herba.lt.

 

MIS ON ISIKUANDMED?

 

Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasus on tuvastatud või kelle isikusamasuse saab tuvastada (andmete subjekt); füüsiline isik, kelle isikusamasuse saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige mingi identifikaatori abil, näiteks eesnime ja perekonnanime, isiku identifitseerimise numbri, asukoha andmete ja interneti identifikaatori abil või ühe või mitme selle füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse alusel.

 

MIS EESMÄRGIL UAB, HERBA HUMANA KOGUB JA TÖÖTLEB TEIE ISIKUANDMEID?

 

UAB, Herba Humana kogub ja töötleb Teie isikuandmeid, et saaks nõuetekohaselt ja kvaliteetselt osutada teenuseid ja müüa tooteid:

  • Sõlmida teenuse- või tootelepinguid ja neid nõuetekohaselt täita;
  • Täita tellimusi ja päringuid pakutavate teenuste ja toodete kohta;
  • Väljastada ja esitada osutatud teenuste eest arveid;

UAB Herba Humana töötleb teie nõusolekul isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Otseturunduse eesmärgil (et pakkuda teavet ettevõtte pakutavate teenuste ning müüdavate kaupade ja toodete kohta, korraldada kampaaniaid ja teha eripakkumisi)
  • Nõuetekohase ja kvaliteetse klienditeenindusprotsessi tagamiseks (sissetulevate kõnede salvestamine).

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED

 

UAB Herba Humana järgib isikuandmete töötlemisel Leedu Vabariigi õigusaktides kehtestatud isikuandmete töötlemise nõudeid, samuti ka isikuandmete kaitse üldmäärust (27. aprilli 2016. a. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ja muid isikuandmete töötlemise ja kaitse küsimusi reguleerivad õigusakte.

UAB Herba Humana kogub ja jätkab teie isikuandmete töötlemist ainult õigusaktides määratletud õiguslikel alustel - teie nõusolekul teiega sõlmitud lepingute sõlmimiseks ja/või täitmiseks, kui isikuandmete töötlemine on vajalik vastavate õigusaktide alusel ja kui isikuandmeid on vaja töödelda UAB Herba Humana õigustatud huvist lähtuvalt (ainult juhul, kui andmesubjekti huvid ei ole olulisemad).

Enamasti on Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks leping (sõnaline või kirjalik) ja kohustuslikud õigusaktid (raamatupidamise seadus, käibemaksuseadus jne). Isikuandmeid võib töödelda, kui olete andnud selleks nõusoleku (nt otseturunduse eesmärgil).

Andmesubjekti nõusolek – igasugune vabatahtlikult antud, konkreetne ja üheselt mõistetav informeeritud andmesubjekti tahteavaldus selle kohta, et ta nõustub temaga seotud isikuandmete töötlemisega.

Andes nõusoleku kasutada oma isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, nõustute saama teavet UAB Herba Humana ja tema partnerite pakutavate teenuste ja kaupade, tutvustuste, eripakkumiste ja muude pakutavate teenuste ja tarnitavate kaupade kohta.


Saate oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil igal ajal tagasi võtta. Saate oma nõusoleku tagasi võtta, võttes meiega ühendust e-posti teel [täpsustage], samuti on iga e-kirja allosas kord, kuidas saate oma mittenõusolekut väljendada klõpsates kirjas olevat linki nõusoleku tagasivõtmise kohta.

 

KELLELE VÕIME EDASTADA TEIE ISIKUANDMEID?

 

UAB Herba Humana kohustub teie isikuandmeid töödeldes järgima konfidentsiaalsusnõuet. Teavet võib avalikustada teistele osapooltele, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks või muul õigustatud põhjusel. Teavet võidakse teie nõudmisel edastada ka teistele osapooltele.


Me võime edastada teie andmeid isikuandmete töötlejatele (teenuste pakkujatele), kes pakuvad meile teenuseid (teostavad töid) ja töötlevad Teie andmeid meie kui vastutava töötleja nimel.  Andmete volitatud töötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja ainult ulatuses, mis on vajalik lepingus sätestatud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Teenuste pakkujate abil võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et ka meie volitatud andmetöötlejad oleksid rakendanud sobivad organisatsioonilised ja tehnilised isikuandmete turvameetmed ning säilitaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse. Esitame subjektide näidisloendi (mittetäieliku), kellele võidakse isikuandmeid edastada:

  • Raamatupidamisteenuseid pakkuvad subjektid;
  • Infotehnoloogia ettevõtted, mis töötlevad andmeid, et tagada infosüsteemide loomine, arendamine ja hooldus;
  • Inkassoteenuseid pakkuvad subjektid;
  • Võime edastada teie andmeid riigiasutustele kohtu või riigiasutuste taotlusel, kuid ainult ulatuses, mis on vajalik õigusaktide nõuetekohaseks täitmiseks.

 

KUI KAUA JA KUIDAS ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID?

 

Kogutud isikuandmeid säilitatakse trükitud dokumentides ja meie infosüsteemides. Meie ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui seda nõuavad õigusaktid või andmete töötlemise eesmärgid, kui neis on sätestatud pikem andmete säilitamise tähtaeg. Isikuandmeid säilitatakse tavaliselt seni, kuni lepingulistest suhetest võib tekkida põhjendatud nõudeid. Andmed, mis ei ole enam vajalikud, hävitatakse.


Kuigi saate lepingu lõpetada ja meie teenustest keelduda, jätkame võimalike tulevaste nõuete tõttu teie isikuandmete säilitamist kuni andmete säilitamise perioodi lõpuni.

Lisaks salvestame teavet selleks, et saaksime teile vajadusel anda vajalikku teavet, et omaksime korralikku ajalugu meie suhetest teiega ning saaksime vastata kõikidele koostööga seotud küsimustele.

Austades teie aega, töötleme teie isikuandmeid, mida töötleme teie nõusolekul otseturunduse eesmärgil, kuni te oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtate.


UAB Herba Humana kohustub tagama, et teie isikuandmed oleksid kaitstud. UAB Herba Humana kasutab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis kaitsevad teie isikuandmeid teie andmete ebaseadusliku kasutamise või avaldamise või ebaseadusliku hävitamise või muutmise eest. Kõik Herba Humana UAB töötajad ja kolmandad isikud, keda Herba Humana UAB teie isikuandmete töötlemiseks kasutab, on kohustatud austama teie teabe konfidentsiaalsust.

 

TEIE ÕIGUSED JA NENDE RAKENDAMISE VAHENDID ANDMEKAITSEVALDKONNAS

 

Teil on õigus esitades isikut tõendav dokument (pass, isikutunnistus, juhiluba) ja taotlus (kirjalikult, elektrooniliselt): saada teavet teie töödeldavate isikuandmete kohta, kust ja kuidas isikuandmeid kogutakse ja kuidas neid töödeldakse;

taotleda oma isikuandmete parandamist, nende mittetöötlemist, nende hävitamist, kui andmed on valed, puudulikud või ebatäpsed või kui need enam ei ole vajalikud eesmärkideks, milleks need koguti;

paluda hävitada isikuandmed või neid enam mitte töödelda, välja arvatud taotlus mitte säilitada isikuandmeid. Selliseid andmeid ei säilitata enam vaid sel juhul, kui teie, tutvunud isikuandmetega, tuvastate, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või ebaausalt.

Lisaks on teil õigus:

võite mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldaks, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil või seaduslikul huvil, mida soovib saavutada UAB Herba Humana või kolmas isik, kellele isikuandmed edastatakse; igal ajal tühistada antud nõusolek töödelda andmeid otseturunduse eesmärgil; andmete ümbertõstmisele ja õigusele nõuda andmete kustutamist („õigus olla unustatud“) või nõuda nende töötlemise piiramist.

Kui arvate, et UAB Herba Humana ei täida või täidab mittekohaselt isikuandmete kaitse valdkonna õigusaktides sätestatud kohustusi, võite pöörduda kaebusega UAB Herba Humana poole. Vaatame teie kaebuse läbi ja vastame 20 tööpäeva jooksul. Kui te ei ole meie vastusega rahul, on teil õigus pöörduda Riikliku Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.ada.lt).

 

KÜPSISED

 

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse siis, kui te meie veebilehele sisse logite. Tänu sellele võib veebileht teatud aja jooksul teie toiminguid ja valikuid (nt kasutajanime, suhtluskeele, šrifti suuruse ja muud seadistusvalikud) meeles pidada ja teil ei ole vaja neid uuesti sisestada või valida iga kord, kui sirvite selle erinevaid lehekülgi. Küpsiseid kasutatakse UAB Herba Humana veebilehel www.herba.lt.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised:

Kohustuslikud: frontend, frontend_cid (herba.lt), et tagada veebilehe põhifunktsioonid.
Statistilised: _ga (herba.lt), _gat, collect (Google Analytics)
Marketingi: ads/ga-audiences (Google), _fbp, fr, tr, (Facebook),

Veebilehe toimimiseks ei ole vaja lubada nende küpsiste kasutamist, kuid see muudab teie sirvimise lihtsamaks. Võite küpsised kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi mõned selle veebilehe funktsioonid ettenähtud viisil töötada.

Küpsistega seotud teavet ei kasutata teie isiku tuvastamiseks. Neid küpsiseid ei kasutata muuks kui ülalkirjeldatud eesmärkidel.

Soovi korral saate küpsiseid kontrollida ja (või) ära kustutada. Põhjalik teave on avaldatud aadressil aboutcookies.org. Te võite kõik oma arvutisse juba salvestatud küpsised ära kustutada ja seadistada enamik brausereid nii, et küpsiseid teie seadmesse ei salvestataks. Kuid sel juhul peate võib-olla mõned valikud käsitsi ära muutma iga kord, kui te meie veebisaiti külastate, ja mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi töötada.

 

© Kõik õigused on kaitstud 2023